top of page

תנאי שימוש

 

המידע הכלול באתר אינטרנט זה מסופק למטרות יידוע בלבד ואין לראותו כייעוץ משפטי לכל עניין ונושא ואין להסתמך עליו. משתמשי האתר מתבקשים שלא לפעול על סמך המידע המוצג באתר אינטרנט זה ללא קבלת ייעוץ משפטי מוסמך או ייעוץ מקצועי אחר בקשר לעובדות  והנסיבות הרלבנטיות למקרה הספציפי. יצירת יחסי עו”ד לקוח יחייבו קשר אישי ישיר בינך ובין משרד עוה”ד נדב את נדב בכפוף להסכם מפורש מאת המשרד המאשר שיחסי עו”ד-לקוח מתקיימים והתנאים לקיומם של יחסים אלה.

 

המידע הכלול באתר אינטרנט זה עשוי שלא לשקף את ההתפתחויות המשפטיות העדכניות ביותר; בהתאם, אין כל הבטחה כי המידע המוצג  באתר אינטרנט זה הוא נכון  או מלא.

 

משרד נדב את נדב מסיר מעצמו כל אחריות בהקשר לפעולות או החלטות של מי ממשתמשי האתר בהתבסס על תכנים המוצגים בו. משרד נדב את נדב אינו נושא ולא יישא בעתיד בכל אחריות בקשר לאובדן ו/או לנזקים  מכל סוג שהם אשר עלולים להיווצר כתוצאה מהסתמכות על  המידע הכלול באתר זה. משרד נדב את נדב אינו אחראי על כל תוכן של צד שלישי אשר עשוי להיות נגיש באמצעות אתר אינטרנט זה. כל מידע אשר נשלח אל משרד נדב את נדב בדואר אלקטרוני או דרך אתר האינטרנט עשוי שלא להיות מאובטח, ונעשה ללא חיסיון.

 

אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים המופעלים על-ידי צד שלישי. משרד נדב את נדב לא נותן חסות, או מסכים או מאשר את התוכן של כל אתר אינטרנט כזה והוא אינו אחראי לחומרים המופיעים באתרים כאלה וכל שימוש של אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כפוף באופן מפורש לתנאי השימוש של אתרי אינטרנט אלה.

 

השימוש באתר זה ו/או בעניינים הקשורים אליו  ייקבעו לפי החוקים של מדינת ישראל.

  

פרטיות

 

משרד עורכי הדין נדב את נדב מכבד את פרטיותך כמשתמש באתר האינטרנט של המשרד. שמך ופרטיך האישיים לא יועברו לצדדים שלישיים ללא הסכמתך. בקשת מידע דרך אתר זה אינה יוצרת יחסי עורך דין – לקוח בין משרד עורכי הדין נדב את נדב והמשתמש.  למען הבהר ספק, האפשרות ליצור קשר עם המשרד דרך האתר אינה מהווה שידול למתן שירותים משפטיים ואינה מהווה הצהרה או התחייבות בקשר לאספקת שירותים משפטיים כלשהם.

 

זכויות קניין רוחני

 

החומר הכלול באתר אינטרנט זה הוא רכושו של משרד נדב את נדב או של צד שלישי, שהרשה למשרד נדב את נדב להשתמש בהם.  חל איסור מוחלט על העתקה, שידור, פרסום או כל סוג אחר של ההפצה בכל צורה, ללא הסכמתו של משרד נדב את נדב בכתב.

 

bottom of page